Skip to main content

20 godina uspešne saradnje sa izdavačem Aire Centre  iz Londona

Sažetci slučajeva iz Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i slučajeva koji su se našli pred Sudom pravde Evropske unije u Luksemburgu.

Slučajevi o kojima izveštavamo mahom se tiču pitanja koja su u neposrednoj vezi sa procesima evropskih integracija. Pored toga svaki broj Biltena, koji izlazi tromesečno, sadrži i tekst iz pera nekog istaknutog evropskog pravnika u kome se analizira pitanje
od posebne važnosti za region.